Κανονισμός Λειτουργίας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η συλλογή και οργάνωση πάσης φύσεως πληροφοριακού υλικού που αναφέρεται στο χώρο της Μακεδονίας, της Θράκης, της Βόρειας Ελλάδος και γενικότερα των Βαλκανίων, προκειμένου να υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα για τις εν λόγω και γύρω από αυτήν περιοχές.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Στη Βιβλιοθήκη μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι αναγνώστες, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος και ιδιότητας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα των επιστημονικών συνεργατών της Εταιρείας.

Διευκολύνει τους ερευνητές προκειμένου να εντοπίσουν από τις πηγές πληροφόρησης το κατάλληλο για την έρευνά τους βιβλιογραφικό υλικό.

Διαφυλάσσει και συντηρεί το υλικό της Βιβλιοθήκης, ώστε αυτό να καταστεί κτήμα “ες αεί” για τις επόμενες γενιές.

Οι στόχοι αυτοί υποβοηθούνται από τον κατάλληλο εξοπλισμό, τον οποίο η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών διαρκώς αναβαθμίζει, προκειμένου να καθίσταται αποδοτικότερη η λειτουργία της Βιβλιοθήκης και να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το αναγνωστικό κοινό.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης διευκολύνει το αναγνωστικό κοινό στη χρήση του καταλόγου της συλλογής (OPAC) αλλά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Η επί σειρά δεκαετιών εκδοτική δραστηριότητα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, βασισμένη στην εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και στην έκδοση των επιστημονικών περιοδικών «Ελληνικά» και «Μακεδονικά», συνετέλεσε στην ένταξη της Βιβλιοθήκης σ’ ένα ευρύτερο δίκτυο ανταλλαγής, εκδόσεων και περιοδικών, με πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα, σωματεία και φορείς εντός και εκτός της Ελλάδος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τον διαρκή εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης με πολύτιμο υλικό.

Παράλληλα, είθισται η Βιβλιοθήκη να αγοράζει πρόσφατες εκδόσεις, που η θεματική τους σχετίζεται με το χώρο της Μακεδονίας, της Θράκης και γενικότερα των Βαλκανίων. Συχνές, επίσης, προς τη Βιβλιοθήκη είναι οι δωρεές συγγραφέων, σωματείων και λοιπών εκδοτικών οργανισμών, οι οποίες εμπλουτίζουν σημαντικά και διευρύνουν τη θεματική του υλικού της.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Το αναγνωστήριο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 40 άτομα και η χρήση του υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς :

Δεν επιτρέπεται η χρήση των βιβλιοστασίων από τους αναγνώστες χωρίς τη διαμεσολάβηση των βιβλιοθηκονόμων.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση βιβλίων στα ράφια από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Τα βιβλία μετά τη χρήση τους πρέπει να τοποθετούνται από τους αναγνώστες σε ειδικό χώρο της βιβλιοθήκης.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων στο χώρο του αναγνωστηρίου, τα δε κινητά τηλέφωνα απενεργοποιούνται ή τίθενται στην “αθόρυβη λειτουργία”.

ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.

Απαγορεύεται η φωτοτύπηση βιβλίων, περιοδικών και πληροφοριακού υλικού που τυπώθηκαν πριν το 1950.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση φωτογραφικών μηχανών, προκειμένου να αναπαραχθεί ψηφιακά υλικό της Βιβλιοθήκης.

Η χρήση των βιβλίων πρέπει να είναι η κατά την κοινή λογική ενδεδειγμένη.

Η χρήση του φωτοτυπικού μηχανήματος γίνεται με χρέωση των αναγνωστών, και η αναπαραγωγή του υλικού υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).

Ο χειρισμός των μηχανημάτων γίνεται από τους αναγνώστες και όχι από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Οι ερευνητές υποχρεούνται να αναφέρουν ως πηγή της έρευνάς τους το υλικό της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.