Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος ems.gr δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» (εν συντομία ΕΜΣ).

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου (εφεξής ΔΤ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΔΤ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ΔΤ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος ΔΤ, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ΔΤ.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ΔΤ καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Περιεχόμενο

Η ΕΜΣ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην προετοιμασία και τον έλεγχο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στο ΔΤ της. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών, που παρέχονται, ούτε την επάρκεια ή καταλληλότητά τους, ούτε και την απουσία λαθών. Οι πληροφορίες μπορεί να αλλάζουν από καιρού εις καιρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στις σελίδες του ΔΤ της ΕΜΣ αποτελούν μία προσφορά της προς τους επισκέπτες του ΔΤ της. Μία απ΄ευθείας επικοινωνία με την ΕΜΣ είναι απαραίτητη σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στον ΔΤ της ΕΜΣ δεν μπορούν να θεωρηθούν απαλλαγμένες λαθών. Τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στον ΔΤ, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες που βρίσκονται στο παρόν. Η ΕΜΣ, μπορεί να προβεί σε βελτίωση ή / και σε τροποποιήσεις στις πληροφορίες που περιγράφονται στη παρούσα, οποιαδήποτε στιγμή.

Ορισμένα από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ΔΤ της ΕΜΣ μπορεί να περιλαμβάνουν αναφορές σε πληροφορίες και στοιχεία, που προέρχονται από άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα ή δικτυακούς τόπους. Η ΕΜΣ δεν έχει έλεγχο και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την πληρότητα του υλικού αυτού.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η ΕΜΣ για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση περιεχομένου, που καθίσταται διαθέσιμο από το ΔΤ της ΕΜΣ, αναρτάται, μεταφέρεται ή αποστέλλεται στους επισκέπτες/χρήστες του ΔΤ της ΕΜΣ. Οι επισκέπτες/χρήστες του ΔΤ της ΕΜΣ κάνουν χρήση των πληροφοριών αυτών αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των πληροφοριών και από άλλους εξειδικευμένους δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Επισκέπτες/Χρήστες ΔΤ της ΕΜΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ της ΕΜΣ οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ΔΤ της ΕΜΣ.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του ΔΤ της ΕΜΣ, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο ΔΤ της ΕΜΣ ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα  πρέπει:

- Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του μηνύματος να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους eεπισκέπτες/χρήστες του ΔΤ και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.

- Ο επισκέπτης /χρήστης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το ΔΤ της ΕΜΣ ή άλλους επισκέπτες /χρήστες του διαδικτύου.

- Τα μηνύματα δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική – πληροφοριακή χροιά

- Τα μηνύματα θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονοτικές ομάδες.

- Τα μηνύματα που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΕΜΣ χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον επισκέπτη/χρήστη που τα παρέχει.

Προσωπικά Δεδομένα

Για ορισμένες υπηρεσίες του ΔΤ της ΕΜΣ προς τους επισκέπτες/χρήστες του απαιτείται η δήλωση προσωπικών στοιχείων (όπως όνομα, διεύθυνση, e-mail κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν ή να διεκπεραιωθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με το επισκέπτη/χρήστη, ώστε να ενημερώνεται για νέες πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΜΣ, ή/και για λόγους στατιστικούς. Ο ΔΤ της ΕΜΣ δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των επισκεπτών/χρηστών του ΔΤ της ΕΜΣ.

Η ΕΜΣ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες του ΔΤ της, για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της.

Η ΕΜΣ μέσω του ΔΤ της μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του ΔΤ κάνοντας χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP Addresses). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ΔΤ της ΕΜΣ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του ΔΤ της ΕΜΣ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ΔΤ της ΕΜΣ.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η ΕΜΣ ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Ν.2472/1997 «περί προστασίας προσωπικών δεδομένων», Ν.2774/1999 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και το ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), όπως εκάστοτε ισχύουν, και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ό,τι αφορά το Διαδίκτυο.

Τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του ΔΤ και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης με τον ΔΤ της ΕΜΣ. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες, τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η ΕΜΣ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη, σύμφωνα με το ανωτέρω εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, και δεν τα γνωστοποιεί σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές).

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ της ΕΜΣ έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Ψηφοφορίες

Η ΕΜΣ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ΔΤ της ΕΜΣ για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Η ΕΜΣ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Η ΕΜΣ καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Tα αποτελέσματα των ψηφοφοριών επ’ ουδενί μπορούν να θεωρηθούν, ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο ή έστω ένα ορισμένο κομμάτι της κοινής γνώμης ή ότι τα εξαγόμενα συμπεράσματα μπορούν να θεωρηθούν ως επιστημονικά συμπεράσματα καθώς η συμμετοχή στις ψηφοφορίες είναι απολύτως ελεύθερη σε κάθε χρήστη και απολύτως προαιρετική.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ΔΤ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκειται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΕΜΣ, η οποία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η ΕΜΣ ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτούς καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Αποζημίωση

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του ΔΤ της ΕΜΣ οποιαδήποτε αγωγή, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη του ΔΤ οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται αφενός να παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει πλήρως την ΕΜΣ, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ΔΤ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΔΤ της ΕΜΣ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ΔΤ από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς τον ΔΤ της ΕΜΣ παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ems@ems.gr με τίτλο μηνύματος «Προς τον Διαχειριστή». Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο ems@ems.gr