Οδηγίες Δημοσιευμάτων

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών εκδίδει τα περιοδικά ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ καθώς και αυτοτελείς μελέτες που ασχολούνται με τον μακεδονικό χώρο.

Ακολουθούν οδηγίες προς τους συγγραφείς-συνεργάτες των προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται οι μελέτες.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ

 

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενό σας έχει την τελική του μορφή και ότι δεν θα χρειαστεί να γίνουν προσθήκες και εκτενείς διορθώσεις στα δοκίμια (κάτι που πιθανόν να μην επιτραπεί). Προετοιμάστε το κείμενό σας έτσι, ώστε να είναι ευανάγνωστο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του στοιχειοθέτη.Χρησιμοποιήστε μόνο μία όψη λευκού χαρτιού διαστάσεων Α4 (21×29,5 εκ.), αφήνοντας περιθώρια τουλάχιστον τριών εκατοστών σε όλες τις πλευρές του χαρτιού. Πληκτρολογήστε το κυρίως κείμενο (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που θα τυπωθούν με μικρότερα στοιχεία) και τις σημειώσεις (στο κάτω μέρος της σελίδας), με συνεχή αρίθμηση με διπλό διάστιχο και κατά προτίμηση με γραμματοσειρά Times New Roman (unicode). Αποστείλτε το πρωτότυπο στη διεύθυνση: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής Αμύνης 4, 54621, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «για το περ. Μακεδονικά», και την ηλεκτρονική του μορφή στην ηλεκτρ. δ/νση d.kapsala@ems.gr.Ο τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι με όρθια κεφαλαία. Πριν από τον τίτλο, γράψτε επάνω αριστερά τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τη δ/νση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Στο τέλος του άρθρου γράψτε αριστερά το ίδρυμα και/ή την πόλη σας, δεξιά το ονοματεπώνυμό σας.

Αποφεύγετε πολύ εκτενείς ή πολύ σύντομες παραγράφους. Αποφεύγετε τη διαίρεση σύντομων άρθρων σε τμήματα με εσωτερικούς τίτλους (οι οποίοι, όπου χρειάζονται, τυπώνονται με πλάγια στοιχεία στοιχισμένοι στο αριστερό περιθώριο).

Εκτενή πεζά παραθέματα παρατίθενται εκτός κειμένου σε ιδιαίτερη παράγραφο χωρίς εσοχή αριστερά ή δεξιά.

Δηλώστε την παράλειψη κειμένου μέσα σε κάποιο παράθεμα με τρεις τελείες (αφήστε κενό πριν και μετά), ή, για να αποφευχθούν παρανοήσεις, με […].

Σε ελληνόγλωσσα άρθρα, τα αρχαία και μεσαιωνικά ελληνικά παραθέματα τυπώνονται πλάγια, τα λατινικά όρθια (και τα δύο χωρίς εισαγωγικά)· σε ξενόγλωσσα άρθρα, τα ελληνικά παραθέματα τυπώνονται όρθια, τα λατινικά πλάγια (χωρίς εισαγωγικά). Παραθέματα από σύγχρονους συγγραφείς θα πρέπει να δίνονται σε εισαγωγικά. Τα εκδοτικά σύμβολα (παρενθέσεις, αγκύλες κτλ.) που βρίσκονται μέσα στο κείμενο με πλάγια τυπώνονται όρθια. Μη χρησιμοποιείτε παχειά ή έντονα στοιχεία (bold). Σε κείμενα τυπωμένα με πλάγια στοιχεία η έμφαση δηλώνεται με αραίωση.

Η αρίθμηση των φωτογραφιών ή σχεδίων ή χαρτών πρέπει να είναι συνεχής, σε αραβικούς αριθμούς. Οι αναφορές εντός του κειμένου σε φωτογραφίες ή χάρτες που δημοσιεύονται στο άρθρο πρέπει να ακολουθούν συνεχή αρίθμηση με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο.
Όλες οι εικόνες, τα σχέδια και οι χάρτες πρέπει να συνοδεύονται από λεζάντες. Εάν προέρχονται από άλλη δημοσίευση, η λεζάντα πρέπει να αναφέρεται στη δημοσίευση αυτή, συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας ή/και εικόνας από την οποία έχει αντιγραφεί. Στις περιπτώσεις όπου τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας ανήκουν σε τρίτους, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτούς με τον τρόπο που οι ίδιοι υποδεικνύουν.

Παράδειγμα λεζάντας: Σταυρός-Λειψανοθήκη, ύστερος 8ος – πρώιμος 9ος αιώνας μ.Χ., The Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη, αρ. ευρ. 17.190-715b (άδεια φωτ.: Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης).
Η αρίθμηση των πινάκων πρέπει να είναι συνεχόμενη με τη σειρά που παρουσιάζονται στο κείμενο, με αραβικούς αριθμούς. Οι πίνακες πρέπει να συνοδεύονται από λεζάντες στο κάτω μέρος τους.

Οι αριθμοί από το ένα έως το εννέα δίνονται ολογράφως. Μεγαλύτεροι του εννέα αριθμοί δίνονται σε αραβικούς αριθμούς, εκτός εάν βρίσκονται στην αρχή πρότασης, οπότε δίνονται ολογράφως. Σε βιβλιογραφικές παραπομπές οι αραβικοί αριθμοί προτιμώνται από τους λατινικούς ή ελληνικούς για αναφορές σε αριθμήσεις περιοδικών, σειρών μονογραφιών κτλ. Για τις συντομογραφίες μετρικών μονάδων (λ.χ. 2 μ.) πρέπει να χρησιμοποιούνται αριθμοί. Για κάθε είδους μετρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μετρικό σύστημα.

Οι τίτλοι άρθρων σε περιοδικά, εφημερίδες ή εγκυκλοπαίδειες, κεφαλαίων βιβλίων, ανέκδοτων έργων και αρχείων τυπώνονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά («…»). Οι τίτλοι περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, πρακτικών, διδακτορικών διατριβών, εκτενών ποιημάτων που αποτελούν αυτοτελή έργα τυπώνονται με πλάγια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά. Οι τίτλοι σειρών τυπώνονται με όρθια τυπώνονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε ορθογώνιες αγκύλες αμέσως μετά τον τίτλο του βιβλίου.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται σε υποσημειώσεις μέσα στο άρθρο στο κάτω τμήμα κάθε σελίδας και όχι στο τέλος του άρθρου. Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται πλήρως την πρώτη φορά και συντομογραφούνται στη συνέχεια. Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του έργου, τη σειρά ή το περιοδικό (όπου χρειάζεται), τον τόπο δημοσίευσης, τη χρονολογία δημοσίευσης, και τις σελίδες. Οι συντομογραφημένες αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα, μία λέξη ή φράση-κλειδί από τον τίτλο του έργου, καθώς και τις σελίδες.

Το σύστημα αναφοράς με το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία (Σύστημα Χάρβαρντ) δεν χρησιμοποιείται. Οι αναφορές πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένους αριθμούς σελίδων.

Παράδειγμα πλήρους βιβλιογραφικής αναφοράς: L. James, Art and Text in Byzantine Art, Καίμπριτζ 2007.

Παράδειγμα συντομογραφημένης βιβλιογραφικής αναφοράς: James, ό.π. (σημ. 3), σσ. 20-76.

Δείγματα παραπομπών και υποσημειώσεων:

Άρθρο: G. Ostrogorsky, «La commune rurale byzantine (Loi agraire – Traité fiscal – Cadastre de Thèbes)», Byzantion 32 (1962) 139-166.

Άρθρο σε συλλογικό τόμο: M. Γερολυμάτου, «Le commerce», στο: La Bithynie au Moyen Age, B. Geyer – J. Lefort (επιμ.) [Réalités byzantines 9], Παρίσι 2003, σσ. 485-498.

Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου: Χ. Γάσπαρης, «Τhe Period of Venetian Rule on Crete: Breaks and Continuities during The Thirteenth Century», στο: A. Laiou (επιμ.), Urbs Capta. The Fourth Crusade and its Consequences / La IVe Croisade et ses conséquences, Παρίσι 2005, σσ. 233-246.

Βιβλίο ενός συγγραφέα: D. Nicol, Studies in Late Byzantine History and Prosopography, Λονδίνο 1986.

Βιβλίο που ανήκει σε σειρά: Τ. Γ. Κόλιας, Byzantinische Waffen. Ein Beitrag zur byzantinischen Waffenkunde von den Anfängen bis zur lateinischen Eroberung [Byzantina Vindobonensia 17], Βιέννη 1988.

Μετάφραση: Σ. Βρυώνης, Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού (11ος έως 15ος αιώνας), μτφρ. K. Γαλαταριώτου, Αθήνα 1996.

Ανατύπωση: W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen Age, τ. 1-2, Άμστερνταμ 1967 (1886).

Αναθεωρημένη Έκδοση: Δ. Α. Ζακυθηνός, Le despotat grec de Morée (αναθ. έκδ. Χ. Μαλτέζου), Λονδίνο 21975.

Βιβλιοκρισία: Δ. Ι. Κωνσταντέλος, βιβλιοκρισία του A. Sharf, Byzantine Jewry: From Justinian to the Fourth Crusade, Νέα Υόρκη 1971, στο: AHR 77 (1972) 499-500.

Λήμμα σε εγκυκλοπαίδεια: ODB, τ. 2, λήμμα Germanos I, patriarch ofConstantinople (A. Kazhdan).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ


Βεβαιωθείτε ότι το κείμενό σας έχει την τελική του μορφή και ότι δεν θα χρειαστεί να γίνουν προσθήκες και εκτενείς διορθώσεις στα δοκίμια (κάτι που πιθανόν να μην επιτραπεί). Προετοιμάστε το κείμενό σας έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του στοιχειοθέτη.

Χρησιμοποιήστε μόνο μία όψη λευκού χαρτιού διαστάσεων Α4 (21×29.5 εκ.).

Αφήνοντας περιθώρια τουλάχιστον τριών εκατοστών σε όλες τις πλευρές του χαρτιού.

Πληκτρολογήστε το κυρίως κείμενο (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που θα τυπωθούν με μικρότερα στοιχεία) και τις σημειώσεις (στο κάτω μέρος της σελίδας ή στο τέλος του άρθρου, και στις δύο περιπτώσεις με συνεχή αρίθμηση) με διπλό διάστιχο και κατά προτίμηση με τη γραμματοσειρά Times New Roman (unicode).

Αποστείλτε το πρωτότυπο στη διεύθυνση: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής Αμύνης 4, 54621 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «για το περ. Ελληνικά», και την ηλεκτρονική του μορφή στην ηλεκτρ. δ/νση d.kapsala@ems.gr και iliapap@auth.gr .

Ο τίτλος του άρθρου πρέπει να είναι με όρθια κεφαλαία. Πριν από τον τίτλο, γράψτε επάνω αριστερά τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τη δ/νση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Στο τέλος του άρθρου γράψτε αριστερά το ίδρυμα και/ή την πόλη σας, δεξιά το ονοματεπώνυμό σας.

Αποφεύγετε πολύ εκτενείς ή πολύ σύντομες παραγράφους. Αποφεύγετε τη διαίρεση σύντομων άρθρων σε τμήματα με εσωτερικούς τίτλους (οι οποίοι, όπου χρειάζονται, τυπώνονται με πλάγια στοιχεία στοιχισμένοι στο αριστερό περιθώριο).

Εκτενή πεζά παραθέματα παρατίθενται εκτός κειμένου σε ιδιαίτερη παράγραφο χωρίς εσοχή αριστερά ή δεξιά. Εκτενή ποιητικά παραθέματα παρατίθενται εκτός κειμένου σε ιδιαίτερη παράγραφο χωρίς εσοχή αριστερά ή δεξιά. Εκτενή ποιητικά παραθέματα παρατίθενται εκτός κειμένου και κεντραρισμένα.

Δηλώστε την παράλειψη κειμένου μέσα σε κάποιο παράθεμα με τρεις τελείες (αφήστε κενό πριν και μετά), ή, για να αποφευχθούν παρανοήσεις, με [...].

Σε ελληνόγλωσσα άρθρα, τα αρχαία ελληνικά παραθέματα τυπώνονται πλάγια, τα λατινικά όρθια (και τα δύο χωρίς εισαγωγικά)· σε ξενόγλωσσα άρθρα, τα ελληνικά παραθέματα τυπώνονται όρθια, τα λατινικά πλάγια (πάλι χωρίς εισαγωγικά). Τα εκδοτικά σύμβολα (παρενθέσεις, αγκύλες κτλ.) που βρίσκονται μέσα σε κείμενο με πλάγια τυπώνονται όρθια. Μη χρησιμοποιείτε παχειά ή έντονα στοιχεία (bold). Σε κείμενα τυπωμένα με πλάγια στοιχεία η έμφαση δηλώνεται με αραίωση. Επιδιώκετε τη σαφήνεια και τη συνέπεια στον τρόπο που παραπέμπετε. Πολύ σύντομες παραπομπές, ιδιαίτερα σε σελίδα, στίχο κ.τ.ό., μπορούν να ενσωματώνονται στο κείμενο (σε παρένθεση).

Οι τίτλοι άρθρων σε περιοδικά, εφημερίδες ή εγκυκλοπαίδειες, κεφαλαίων βιβλίων, σύντομων ποιημάτων, ανέκδοτων έργων και αρχείων τυπώνονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά («…»). Οι τίτλοι περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων (εκτός από εκείνα της Βίβλου), διδακτορικών διατριβών, εκτενών ποιημάτων που αποτελούν αυτοτελή έργα (π.χ. Ερωτόκριτος) και θεατρικών έργων τυπώνονται με πλάγια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά. Οι τίτλοι σειρών τυπώνονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε ορθογώνιες αγκύλες αμέσως μετά τον τίτλο του βιβλίου.

Αποφεύγετε, όπου είναι δυνατό, τους ρωμαϊκούς αριθμούς και τα ελληνικά ψηφία, χρησιμοποιώντας αραβικούς αριθμούς· έτσι: Θουκ. 1.56.3· ΙΕΕ, τ. 7, σ. 120· αλλά: Immisch, ό.π., σ. Ivii· Πτολεμαίος Α΄.

Αποφεύγετε τις δυσνόητες και εξεζητημένες συντομογραφίες. Για περιοδικά της κλασικής και της βυζαντινής φιλολογίας, ιστορίας και αρχαιολογίας χρησιμοποιήστε τις συντομογραφίες του Annee philologique. Ελληνικές συντομογραφίες του τύπου απ., απόσπ., αυτ., ό.π., και οι λατινικές ad loc., cf., e.g., ibid., id., op. cit., loc. cit., sq(q)., i.e., q.v., sc(il)., s.v., viz. τυπώνονται με όρθια στοιχεία.

Δείγματα παραπομπών και υποσημειώσεων:

(1) Όμ. Τ 512, υ 45, 908, φ 12· Ησ. Θεογ. 620-21· Σοφ. Ο.Τ. 12· πρβ. Θουκ. 1.5.3, 4.7.2 [ή: 1,5,3· 4,7,2]· Ανακρ. 346.9 PMG, Αριστ. Ποιητ. 1449a21-b12 Πίνδ. απ. 48 Bowra, Τερ. Eun. 820, P. Oxy 1265 απ. 16.7· Παλαμάς, Φλογ. 2.47· Καβάφης, «Καισαρίων» 9.

(2) A. D. Knox, «Herodes and Callimachus», Philologus 81 (1926) 234 (πρβ. και Τ. Β. L. Webster, WS 79, 1966, 117 κ.ε.) [καλύτερα όμως να αποφεύγονται τα «κ.ε.», «sq.», «ff.» και τα όμοια, και να δίνεται η ακριβής παραπομπή].

(3) Βλ. π.χ., Λ. Πολίτης, Οδηγός Καταλόγου Χειρογράφων [Γενικόν Συμβούλιον Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, 17], Αθήνα 1961, σ. 45, και εικ. 6.

(4) Πολίτης, Οδηγός, σ. 3 [ή Οδηγός, 3· ή: ό.π., 3, αρκεί να υπάρχει συνέπεια σε όλο το άρθρο].

(5) J. Caius (μτφρ. A. Fleming), «Of English Dogs», στο Ε. Α. Arber (εκδ.), An English Garner, Λονδίνο 1877-83, τ. 3, σσ. 225-268.

(6) Βλ. Λ. Πολίτης, «“Αλαφροΐσκιωτε καλέ”. Η χρήση μερικών επιθέτων στο Σολωμό», Αντίχαρη. Αφιέρωμα στον καθηγητή Στ. Καρατζά, Αθήνα 1984, 13-23 (= Λ. Πολίτης, Γύρω στο Σολωμό, Αθήνα 1985, 499-518).

(7) E. Legrand, Bibliotheque grecque vulgaire, τ. 1-10, Παρίσι 1880-1913 (ανατ. Αθήνα 1974)· Αρ. Καμπάνης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 51948.