09ος τ. Θ΄, Θεσσαλονίκη 1969, 8ο, σελ. ζ΄+ 413

τ. Θ΄, Θεσσαλονίκη 1969, 8ο, σελ. ζ΄+ 413

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

J. R. ELLIS, Amyntas III, Illyria and Olynthos 393/2 – 380/79

J. R. ELLIS, Population – Transplants by Philip II

ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ, ΄Ενας άγνωστος επικήδειος λόγος για τον Αθανάσιον Χριστόπουλον και μία επίσης άγνωστη ελαιογραφία του ποιητού

M. SPREMIC, Ο κεφαλικός φόρος της Θεσσαλονίκης κατά τον 15ον αιώνα (εισαγωγή, μετάφρασις και σχόλια υπό Ιωάννου Α. Παπαδριανού)

MΑΡΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Το χωριό «Χώστιανες» του θέματος Μογλενών

ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΑ, Οι δύο έμμετρες Μονωδίες για την τελευταία άλωση της Θεσσαλονίκης

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑ, Χρονικά Αρχαιολογικά 1966-1967

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑ, Χρονικά Αρχαιολογικά 1966-1967   -   Πίνακες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΑΦΦΑ-ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ, Ελληνιστικός τάφος του αρχαίου νεκροταφείου της Βεργίνας

Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ, Πότε ο Φίλιππος Β΄ έλαβε τον τίτλον του βασιλέως

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΔΕΛΙΑΛΗ, Το πρωτότυπον της διαθήκης του Οσίου Νικάνορος του Θεσσαλονικέως και τέσσερα άλλα ανέκδοτα έγγραφα

Ζ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Κωνσταντίνος Καλοκρατάς (1589-17ος αι.). ΄Ενας άγνωστος λόγιος από την Βέροια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, Περίπτωσις πνευματικής επιδράσεως του Αγίου ΄Ορους εις τον βαλκανικόν χώρον κατά τον 18ον αιώνα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΧΙΟΝΙΔΗ, Σχεδίασμα περί του Γερο-Καρατάσου και της οικογενείας του

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ, Μιλιάρια του Μουσείου Βεροίας

ΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΄Ενα φιρμάνι για την ανέγερση της πρώτης εκκλησίας των Γενιτσών

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Συμπληρωματικά διά τον Ιωάννην Κωτούνιον

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Ανέκδοτη ρίμα για τον ΄Αγιο Γεώργιο

ΑΧΙΛΛΕΩΣ Σ. ΑΝΘΕΜΙΔΗ, Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα εν Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

A. S. SÖFMAN, Istorija anticnoj Makedonii (Geschichte des antiken Makedonien), Bd I: Vorhellenistisches Makedonien Bd: 2: Makedonien und Rom, Kazan 1960 und 1963, 300 und 434 Seiten, υπό Heinz Heinen

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Ο αγώνας του 1821 στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1969, 8ον μικρόν, σελ. 148+πίν. 20 υπό Ζ. Ν. Τσιρπανλή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΧΙΟΝΗ, Ιστορία της Καβάλας, Καβάλα 1968, 8ον, σελ. 120, υπό Ι. Α. Παπαδριανού

Ν. Β. ΚΟΣΜΑ, Ο Λαγκαδάς. Ιστορία – Λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 136, υπό Ν. Α. Κωνσταντινίδη

CONSTANTIN PAPOULIDIS, Nicodème l’Hagiorite (1749-1809). Ανάτυπον από την «Θεολογία» τ. ΛΖ΄ (1966), σ. 249-313, 390-415, 575-590, ΛΗ΄ (1967), σ. 95-118 και 301-313, 8ον, σελ. 102, υπό Χ. Κ. Παπαστάθη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ, Η γεωπολιτική και οικονομική σπουδαιότης διά την Ελλάδα του μακεδονοθρακικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 23, υπό Χ. Κ. Παπαστάθη

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗ, ΄Αγιον ΄Ορος: Ακρόπολις και κιβωτός της Ορθοδοξίας. Το νομικόν αυτού καθεστώς, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 15, υπό Χ. Κ. Παπαστάθη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ, Η απελευθέρωσις της Θεσσαλονίκης ως σύμβολον της εθνικής ολοκληρώσεως, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 37, υπό Χ. Κ. Παπαστάθη

Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους εν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδελφείας και την Ορθόδοξον Ελληνικήν Αδελφότητα, Βενετία 1968, 4ον, σελ. κδ΄+164 πίν. εκτός κειμ. 22, υπό Στ. Ι. Παπαδοπούλου

ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία της Μακεδονίας (1354-1833), Θεσσαλονίκη 1969, 8ον, σελ. κ΄ + 715, υπό Ι. Κ. Χασιώτη

G. T. GRIFFITH, Alexander the Great. The Main Problems. Helfer Cambridge και Barnes και Noble, New York 1966, σελ. 382, υπό Βασ. Λαούρδα

JACQUES BENOIST MECHIN, Alexander the Great. The Meeting of East and West. Hawthorne Books, Inc., New York σελ. 254, υπό Βασ. Λαούρδα
S. R. HAMILTON, Plutarch Alexander. A commentary, Oxford at the Clarendon Press, σελ. 231, υπό Βασ. Λαούρδα

ΕΜΜ. Ι. ΜΙΚΡΟΓΑΝΝΑΚΗ, Αι μεταξύ Αλεξάνδρου Γ΄ και Δαρείου Γ΄ διπλωματικαί επαφαί, Αθήναι 1969, σελ. 119, υπό Βασ. Λαούρδα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. ΓΥΙΟΚΑ, Η συμμαχία του Φιλίππου του Ε΄ μετά του Αννίβα κατά της Ρώμης, Θεσσαλονίκη 1969, 8ον, σελ. 61, υπό Δ. Κανατσούλη

LOTHAR SIEGESMUND, Griechisch – Makedonische Impressionen, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 120 + πίν. 16 + 1 χάρτης υπό Βασιλείου Δ. Φόρη

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
3.426 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά