06ος τ. ΣΤ΄, (εις μνήμην Στίλπωνος Κυριακίδου), Θεσσαλονίκη 1965, 8ο, σελ. κστ΄ + 336 + 3 πίνακες

τ. ΣΤ΄, (εις μνήμην Στίλπωνος Κυριακίδου), Θεσσαλονίκη 1965, 8ο, σελ. κστ΄ + 336 + 3 πίνακες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ, Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου (συνέχεια εκ του τόμου Ε΄, σ. 101)

Ε. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Οι χριστιανοί απόγονοι του Ιζζεδίν Καϊκούς Β΄ στη Βέροια

Γ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, Μόρουνατς, το δήθεν σλαβικόν όνομα της Καβάλας

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Νεώτεραι έρευναι εις τον ΄Αγιον Νικόλαον Ορφανόν Θεσσαλονίκης

ΕΝΤΕΝ ΦΙΟΥΒΕΣ, ΄Ενα άγνωστο χειρόγραφο του Γεωργίου Ζαβίρα στη Βιβλιοθήκη του Σαίντεντρε της Ουγγαρίας: «Θέματα όπου επαρέδιδεν ο Γεώργιος Ζαβίρας τω τότε μαθητή αυτού Κωνσταντίνω Εμμανουήλ»

ΕΝΤΕΝ ΦΙΟΥΒΕΣ, Οι κατάλογοι των πολιτογραφηθέντων Ελλήνων παροίκων της Πέστης και Βούδας στην περίοδο 1687-1848

Ι. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Η συμμετοχή των μακεδόνων οπλαρχηγών εις την επανάστασιν των Ηγεμονιών και η εποποιΐα της Μονής του Σέκου (1821)

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μακεδονικά σύμμεικτα

ΤΟΠΩΝΙΜΙΚΑ

Α. Ι. ΘΑΒΩΡΗ, Το Βελβεντό. Ιστορία του ονόματος της κωμοπόλεως και η ετυμολογία του

Χ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Πολύγυρος

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

 ΝΙΚ. Β. ΚΟΣΜΑ, Λαογραφικά της Μπαλάφτσας

ΑΡΧΕΙΑΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ

 Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗ, Ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωακείμ και οι συνωμοτικές κινήσεις στη Βόρειο ΄Ηπειρο (1572-1576)

Ι. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Φιρμάνιον διακανονισμού φορολογικών θεμάτων, προνομίων και άλλων τινών παρεμφερών ζητημάτων του Αγίου ΄Ορους

Ν. Π. ΔΕΛΙΑΛΗ, Ιδρυτικά έγγραφα περί της Ελληνικής Σχολής Βελβεντού

ΛΟΥΪΖΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑ-ΛΑΟΥΡΔΑ, Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Βελβεντό

 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

Φ. ΠΕΤΣΑ, Διόρθωσις επιγραφής Αγ. Αχιλλείου

Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗ, Συμπληρωματικά για το Μάνθο Παπαγιάννη
 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

R. HAMANN – MAC LEAN, H. Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Giessen 1963. (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen. Reihe II, Band 3. Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas, herausg. von der Arbeitsgemeinschaft für Osteuropaforschung der Philipps-Universität Marburg, Band 3-5), υπό Α. Ξυγγοπούλου

PETER ROBERT FRANCE, Literaturüberblicke der griechischen Numismatik. Epirus-Makedonien, εν Jahrb. f. Numismatik u. Geldegeschichte 7(1956), 73-138, υπό Δ. Κανατσούλη

FANOULA PAPAZOGLOU, Une signification tardive du mot ΠΟΛΙΤΕΙΑ, εν REG 52(1959), 100-105, υπό Δ. Κανατσούλη


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)
Loading ... Loading ...
3.488 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά