05oς τ. Ε΄, Θεσσαλονίκη 1963, 8ο, σελ. ιβ΄+ 622 + 40 πίνακες

τ. Ε΄, Θεσσαλονίκη 1963, 8ο, σελ. ιβ΄+ 622 + 40 πίνακες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άγνωστα τοπογραφικά της Θεσσαλονίκης. Εξ ανεκδότου εγγράφου της εν Αγίω ΄Ορει Διονυσίουυπό Γ. Ι. Θεοχαρίδου

Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου συνέχεια εκ του τόμου Δ΄, σ. 314) υπό Δ. Κανατσούλη

Η Επανάστασις του 1854 εις την Χαλκιδικήν υπό Ι. Κ. Βασδραβέλλη

Οι Τζαμπλάκωνες. Συμβολή εις την βυζαντινήν μακεδονικήν προσωπογραφίαν του ΙΔ΄ αιώνος υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδου

Απογραφές Ελλήνων Πέστης υπό Εδμόνδου Φιούβες

Une vie prétendue de Saint Athanase l’ Athonite υπό François Halkin

Περιγραφή του εθίμου «Οι Λαζαρίνες» όπως γίνεται στο χωριό Πολύφυτο του νομού Κοζάνης υπό Ν. Δαλαμπή

Μακεδονικά έθιμαυπό Ι. Ξανθού

Ο γάμος στην Προσωτσάνη υπό Παναγ. Ε. Μάνου

Βρεττανικές πηγές σχετικές με τον Μακεδονικόν Αγώνα (1901-1909) υπό Douglas Dakin

Η πειρατεία εις τα παράλια της Μακεδονίας κατά την Τουρκοκρατίανυπό Ι. Κ. Βασδραβέλλη

΄Ερευναι εν ΄Ανω Μακεδονία υπό Σ. Πελεκανίδη

Πίνακες

Αμφιλόχιος Παρασκευάς. Συμβολή στην ιστορία της παιδείας της Κοζάνης κατά τον 18ο αιώνα υπό Αναστασίου Χ. Μέγα – Νικολάου Δελιαλή

Η σαρκοφάγος του Τιβερίου Κλαυδίου Λύκου βουλευτού υπό Πέτρου Γ. Θέμελη

Διαλεκτικά Μακεδονίαςυπό Α. Γ. Τσοπανάκη


ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

΄Εγγραφα και άλλα σχετικά προς τον Μακεδονικόν Αγώνα εκ Βεροίας υπό Ι. Κ. Βασδραβέλλη

Δημοτικά άσματα του Μακεδονικού Αγώνος εις σλαβικόν ιδίωμα υπό Γεωργίου Πάλλα

Χελιδόνισμα Γέρμα Καστορίας υπό Χρίστου Γ. Γεωργίου
 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Eustazio di Tessalonica, La espugnazione di Tessalonica, testo critico, introduzione, annotazioni di Stilpon Kyriakidis, proemio di Bruno Lavagnini, versione italiana di Vinzenzo Rotolo. Palermo 1961. 8ον, σελ. LXIII + 193. [Istituto Siciliano di studi bizantini e neoellenici. Testi e Monumenti, pubblicati da Bruno Lavagnini sotto gli auspici dell'assessorato alla istruzione della regione siciliana, Testi, 5] υπό Ε. Κριαρά
Γεωργίου Χ. Χιονίδου, Ιστορία της Βεροίας (της πόλεως και της περιοχής). Τόμ. Α΄ (Ι. Εισαγωγικαί έννοιαι. ΙΙ. Η Βέροια επί Μακεδόνων. ΙΙΙ. Η Βέροια επί Ρωμαίων). Βέροια 1960, σ. 233 υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδου

Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Σύντομος ιστορία του Χριστιανισμού στην περιοχή της Βεροίας. (Ι. Επίσκοποι και μητροπολίτες. ΙΙ. ΄Αγιοι και ξακουστοί κληρικοί. ΙΙΙ. Μοναστήρια. IV. Εκκλησίες). Βέροια 1961, σ. 69. (΄Εκδοσις της Χριστιανικής Αδελφότητος Νεανίδων «ο Πελεκάν») υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδου

Αναστασίου Εμμ. Χριστοδούλου, Ιστορία της Βεροίας. Βέροια 1960, σ. 176. (Μετά πολλών εικόνων εντός κειμένου) υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδου
Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Ο λιμήν της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1959, σ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχεδιαγραμμάτων εντός κειμένου, μιας χαλκογραφίας, 4 εικόνων και ενός σχεδιαγράμματος εκτός κειμένου] υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδου

Fanoula Papazoglou: a) Héraclée des Lyncestes à la lumière des textes littéraires et épigraphiques I, Bitola 1961 (Musée national de Bitola), s. 7-33 και πίν. 1-19. b) Septimia Aurelia Heraclea εν BCH 85(1961), σ. 162-175. c) Héraclée et Pelagonie (σερβιστί) εν Ziva Antica 4(1954), σ. 308-345. Βλ. REG 69(1956), 137, αρ. 149, υπό Δ. Κανατσούλη

B. Ferjancic, Despoti u Vizantiji i juznoslovenskim zemljama. Posebna izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti, knj. CCCXXXVI, Vizantoloski Institut, knj. 8. Beograd 1960, str. XV+226. (Οι δεσπότες στο Βυζάντιο και στις Νοτιοσλαβικές χώρες. Ειδικές εκδόσεις της Σερβικής Ακαδημίας των επιστημών και τεχνών, βιβλ. 336, Βυζαντινολογικό Ινστιτούτο, βιβλ. 8. Βελιγράδι 1960, σελ. XV και 226) υπό Ιωάννου Παπαδριανού

Αλέξη Αθ. Κύρου, Οι Βαλκανικοί γείτονές μας. Αθήναι 1962. 8ον σ. VIII + 246 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου
Πέτρου Ι. Αγγελή, Νεστόριον, μία εθνική έπαλξις του Γράμμου. Ιστορία-μυθολογία-λαογραφία. Νεστόριον, Αύγουστος 1959. 8ον, σ. 59 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Στέργιου Αθ. Τριανταφυλλίδη, Ιστορικά Βεύης (Νομού Φλωρίνης) κατά τον Μακεδονικόν Αγώνα. Φλώρινα, 1958. 8ον, σ. 54 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Νικολάου Γ. Φίστα, Το Νυμφαίον. Συμβολή εις την μελέτων των Βλάχων, Θεσσαλονίκη 1962. Σύνδεσμος των απανταχού Νυμφαιωτών «ο ΄Αγιος Νικόλαος». 8ον, σ. 61 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

΄Ιωνος Στεφάνου Δραγούμη, Η μονή του Προδρόμου και το χωριό Λάκκος των Σερρών. Απάντηση του ΄Ι. Στ. Δρ. (1878-1920), γραμμένη γαλλικά τον Οκτώβριο του 1903 από τας Σέρρες, σε γράμμα ΄Ελληνα φίλου του από το Παρίσι. Μετάφραση Φιλίππου Στεφάνου Δραγούμη. Ανάτυπον εκ του Δ΄ τόμου των «Σερραϊκών Χρονικών». Αθήναι 1961. 8ον, σ. 27 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Παναγιώτου Δαγκλή. Ι. Σημειώσεις και οδηγίαι Δημοσθένους Φλωριά. ΄Εκδοσις κειμένου υπό Β. Λαούρδα. Εισαγωγή και σημειώσεις υπό Πέτρου Θ. Πέννα. Ανάτυπον εκ του Δ΄ τόμου των «Σερραϊκών Χρονικών». Αθήναι 1961. 8ον, σ. 52 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Χρυσοστόμου Καλαφάτη, μητροπολίτου Δράμας, Εκθέσεις περί του Μακεδονικού Αγώνος 1903-1907. Επιμελεία Βασιλείου Λαούρδα. Πρόλογος Στίλπωνος Π. Κυριακίδου. Θεσσαλονίκη 1960. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 38]. 8ον, σ. 95, μετ’ εικόνων υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Βασιλείου Λαούρδα, Η Μητρόπολις Νευροκοπίου 1900-1907. Εκθέσεις των μητροπολιτών Νικοδήμου και Θεοδωρήτου. Επιμελεία Βασιλείου Λαούρδα. Θεσσαλονίκη 1961. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 46]. 8ον, σ. ΧΧΙΙ+294 μετά πινάκων και εικόνων υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Παύλου Γύπαρη, Ο καθρέπτης του Μακεδονικού Αγώνος 1903-1909. Αθήναι 1962. 8ον, σ. 336, μετά πολλών πινάκων και εικόνων υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Νικ. Κ. Μουτσοπούλου, Το αρχοντικό του Σιορ Μανωλάκη στη Βέροια. Αθήναι 1960. (Ανάτυπο από το περιοδικό Ζυγός, τεύχος 56-57) υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Νικ. Κ. Μουτσοπούλου, Σιδερένια μακεδονικά ρόπτρα. Θεσσαλονίκη 1961. (Ανάτυπον από την «Τέχνη στη Θεσσαλονίκη» τ. Β΄ 1, 1961, σ. 25-34) μετά πινάκων και εικόνων εν τω κειμένω υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Γεωργίου Ι. Θεοχαρίδου, Τοπογραφία και πολιτική ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΔ΄ αιώνα. Θεσσαλονίκη 1959. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 31]. 8ον, σ. 51, μεθ’ ενός χάρτου υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Φώτη Ι. Παπανικολάου, Ιστορία του Κριμινίου. Θεσσαλονίκη 1959. 8ον, σ. 120, μετά πολλών ολοσελίδων εικόνων υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Φώτη Δημ. Παπανικολάου, Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας. Τόμος πρώτος. Θεσσαλονίκη 1962. 8ον, σ. 271 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου
Μ. Ανδρονίκου – Χ. Μακρόνα – Ν. Μουτσοπούλου – Γ. Μπακαλάκη, Το ανάκτορο της Βεργίνας. Αθήναι 1961. 4ον, σ. 30, πίν. XXVI υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Κ. Δ. Μέρτζιου, Συμπλήρωμα εις τα «Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας». Ανάτυπον από τον τόμον «Εις μνήμην Κ. Ι. Αμάντου». Αθήναι 1960. 8ον, σ. 54-70 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Ιωάν. Π. Μαμαλάκη, Νέα στοιχεία, σχετικά με την επανάστασιν της Χαλκιδικής το 1821. Ανάτυπον εκ του δεκάτου τετάρτου τόμου (1960) του Δελτίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Μυρτίδου, 1960. 8ον, σ. 406-549 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Δημητρίου Ι. Ευρυγένη, Ο ΄Ιων Δραγούμης και ο μακεδονικός Αγών. Θεσσαλονίκη 1961. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 41]. 8ον, σ. 23 μετά προσωπογραφίας του ΄Ι. Δραγούμη υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Δημ. Κανατσούλη, Η Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους. (Διάλεξις). Θεσσαλονίκη 1958. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 24]. 8ον, σ. 20 μεθ’ ενός χάρτου υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Κωνστ. Λ. Κωνσταντινίδου, ΄Ερευνα εν τη ΄Ανω Μακεδονία. Περί της αρχαίας Ηρακλείας των Λυγκηστών. Φλώρινα 1960. 8ον, σ. 26 μεθ’ ενός χάρτου υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Αθανασίου Ηλ. Πάσχου, Ιστορία της Λιγκοβάνης. Θεσσαλονίκη 1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 53]. 8ον, σ. ς΄+29, πίν. VIII υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Ευμενίου Ν. Θεοδωρίδου, Ο Νομός Θεσσαλονίκης και η σημασία αυτού από ιστορικής, πολιτικής, οικονομικής, διοικητικής και εκπολιτιστικής απόψεως. Θεσσαλονίκη 1960. 8ον, σ. 46 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Γεωργίου Χατζηκυριακού, Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονίαν (1905-1906). Δευτέρα έκδοσις. Πρόλογος Βασιλείου Γ. Χατζηκυριακού. Εισαγωγή Βασιλείου Λαούρδα. Θεσσαλονίκη 1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 58]. 8ον, σ. ιε΄+206, μετ’ εικόνος του συγγραφέως υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Μιλτιάδου Ι. Παπαϊωάννου, Ο Θεόδωρος Ζιάκας και η Επανάσταση του 1854. Θεσσαλονίκη 1961. [Ανατύπωση από τα "Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τεύχ. ΝΖ΄]. 8ον, σ. 83 υπό Στίλπωνος Π. ΚυριακίδουΓ. Αλεξάνδρου Λαυριώτου, ΄Αθως. Αγώνες και θυσίαι. 1850-1855. ΄Εγγραφα Μακεδονικής Επαναστάσεως. Αθήναι 1962. 8ον, σ. 213, μετά 13 εικόνων υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Παν. Δ. Μηλιώτη, Η εν Νεϋγύ σύμβασις της ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως της 1/27 Νοεμβρίου 1919 και η εφαρμογή αυτής. Θεσσαλονίκη 1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 51]. 8ον, σ. 38 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Νικολάου Π. Δελιαλή, Η ιδιόγραφος διαθήκη του Νικολάου Κ. Κασομούλη (1795-1871). Αθήναι, Τυπογραφείον Μυρτίδη, 1961. 8ον, σ. 31 μετά φωτοτυπικών πινάκων υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Πολυχρόνη Κ. Ενεπεκίδη, Συμβολαί εις την μυστικήν πνευματικήν και πολιτικήν κίνησιν των Ελλήνων της Βιέννης προς της Επαναστάσεως. Akademie-Verlag. Berlin 1960. 8ον, σ. 166, μετά 9 φωτογραφιών εντύπων και εγγράφων υπό Στίλπωνος Π. ΚυριακίδουΠάνου Παπασταμάτη, Ο οπλαρχηγός καπετάν Λάκης Πύρζας. Φλώρινα 1960. [Αριστοτέλης, έτ. Δ΄, τεύχ. 20ον]. 8ον, σ. 80 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου
Ιφιγενείας Διδασκάλου, Καστοριανά. Θεσσαλνίκη 1959. 8ον, σ. 120 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Ιφιγενείας Γρ. Διδασκάλου, Το δημοτικό τραγούδι της Καστοριάς. Διάλεξις οργανωθείσα υπό της «Μακεδονικής Εστίας». Αθήναι 1963. [Μακεδονική Εστία 2]. 8ον, σ. 27 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Νάση Αλευρά, Ο Φανός στην Κοζάνη (Λαογραφική μελέτη με όλα τα τραγούδια απ’ το Φανό). Τύποις Π. Τζώνου. Κοζάνη 1962. 16ον, σ. 38 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Γ. Ι. Θεοχαρίδου, Μιχαήλ Δούκας Γλαβάς Ταρχανειώτης. (Προσωπογραφικά). Θεσσαλονίκη 1956. (Ανάτυπον εκ της Επιστ. Επετ. Φιλοσ. Σχολής. Τόμ. Ζ΄. Μνημόσυνον Χ. Χαριτωνίδου). 8ον, σ. 26 (183-206) υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Γ. Ι. Θεοχαρίδου, Οι ιδρυταί της εν Θεσσαλονίκη Μονής των Βλατάδων. (Ανάτυπον εκ του τιμητικού τόμου εις τον ΄Αγιον Γρηγόριον Παλαμάν 1359-1959). Θεσσαλονίκη 1959. 8ον, σ. 49-70 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Γ. Ι. Θεοχαρίδου, Ο ρόλος της Μακεδονίας εις την πολιτικήν και στρατιωτικήν ιστορίαν της Ελλάδος. Δύο διαλέξεις προς τελειοφοίτους στρατιωτικών σχολών. Θεσσαλονίκη 1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 24]. 8ον, σ. 30 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Γεωργίου Μόδη, Η Μακεδονία μας και η Μακεδονική Μειονότης. Διάλεξις. Αθήναι 1962. [Μακεδονική Εστία]. 8ον, σ. 20 υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

G. Millet, La peinture du moyen âge en Yogoslavie (Serbie, Macédoine, Menténégro). Fascicule III. Album présentè par A. Frolow, Paris 1962. XXIII σελίδες και 127 πίνακες υπό Α. Ξυγγοπούλου
 
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ

Hugo Hepding (1878-1961) υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Αντώνιος Κεραμόπουλλος (1870-1961) υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου
 


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
4.853 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά