04ος τ. Δ΄, Θεσσαλονίκη 1960, 8ο, σελ. η΄+ 628 + 8 πίνακες

τ. Δ΄,  Θεσσαλονίκη 1960, 8ο, σελ. η΄+ 628 + 8 πίνακες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αι απολεσθείσαι τοιχογραφίαι της Παναγίας των Χαλκέων Θεσσαλονίκης υπό Ανδρ. Ξυγγόπουλου

Οι δημοσιευμένες ομιλίες του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ισιδώρου ως ιστορική πηγή για τη γνώση της πρώτης Τουρκοκρατίας στη Θεσσαλονίκη (1387-1403) υπό Απ. Ε. Βακαλοπούλου

Manuel Paleologue epitre a Cabasilas υπό J. Loenertz

Βυζαντινά και μεταβυζαντινά εγκώμια εις τον Άγιον Δημήτριον υπό Βασ. Λαούρδα

Το αρχείον των αδερφών Γραμματικού υπό I. Βασδραβέλλη

Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου υπό Δ. Κανατσούλη

Δύο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονή Θεσσαλονίκης υπό Γ. Θεοχαρίδου

Εγκώμιον εις τον αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Γαβριήλ υπό Λουίζας Συνδίκα-Λαούρδα

Ο αρχιεπίσκοπος Γαβριήλ και η πρώτη τουρκική κατοχή της Θεσσαλονίκης (1391-1403) υπό Απ. Ε. Βακαλοπούλου

Πολύγυρος υπό Α. Γ. Τσοπανάκη

Η Κεντρική Σχολή Αλιστράτης υπό Αθανασίου Γιομπλιάκη

Κατάλογος λειτουργικών ειληταρίων της ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας υπό Χρυσοστόμου Λαυριώτου

Κατάλογος λειτουργικών ειληταρίων της ιεράς Μονής Βατοπεδίου υπό Λίνου Πολίτη

Παρατηρήσεις τινές εις Συμεών Θεσσαλονίκης «Διάταξις ακριβής της εορτής του Αγίου Δημητρίου» υπό Σ. Πελεκανίδου

Η διαθήκη του οσίου Νικάνορος υπό Ν. Π. Δελιαλή

Μια εικών του οσίου Νικάνορος υπό Λουίζας Συνδίκα-Λαούρδα

Η φορεσιά της Μπαλάφτσας υπό Νίκου Β. Κοσμά

Καταφυγή – Αχειροποίητος υπό Ανδρ. Ξυγγόπουλου

Το αρχείον του μακεδονομάχου Τσόντου Βάρδα υπό Κωνστ. Αθ. Διαμάντη

Ο εθνομάρτυς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ Δαλιβήρης ο από Δράμας υπό Τ. Αθ. Γριτσοπούλου

Τέσσαρες Βυζαντινοί καθολικοί κριταί λανθάνοντες εν βυζαντινώ γνωστώ κειμένω υπό Γ. Θεοχαρίδου

Μακεδονικά άσματα και έθιμα και δοξασίαι υπό Στ. Π. Κυριακίδου
 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

Η εξαγωγή χειρογράφων εξ’ Αγίου Όρους υπό Στ. Π. Κυριακίδου

Ανέκδοτον φιρμάνιον της Μονής Βλαττάδων του έτους 1486 υπό Ι. Βασδραβέλλη

Ιστορικαί διηγήσεις διάφοροι υπό Ι. Βασδραβέλλη

Ο Βυζαντινός ζωγράφος Κλλιέργης υπό Γ. Θεοχαρίδου

Ο ζωγράφος της ιστορικής τοιχογραφίας εν τη βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης υπό Γ. Θεοχαρίδου

Ο ζωγράφος Μιχαήλ Αστραπάς υπό Σ. Πελεκανίδου

Υπήρξε επί Τουρκοκρατίας μητροπολιτικός ναός ο Άγιος Γερώργιος (Rotonda) και πότε υπό Απ. Ε. Βακαλοπούλου
 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

G. Millet, La peinture du moyen age en Yougoslavie. Fasc. II. Album presente par A. Frolow. Paris 1957 υπό Ανδρ . Ξυγγόπουλου

Recuel des travaux sur la protection des monuments historique, τομ. Ι V-V Beograd 1955 υπό Σ. Πελεκανίδου

Κ. Γ. Ανδρεάδου, Η μουσουλμανική μειονότης της Δυτικής Θράκης. Θεσσαλονίκη 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Ναούν Σπανού, Αναμνήσεις εκ του Μακεδονικού αγώνος. Θεσσαλονίκη 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Περικλέους Αλεξ. Αργυροπούλου, Ο Μακεδονικός αγών (Απομνημονεύματα) θεσσαλονίκη 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Δημητρίου Πουλάκου, Η σύγρονος Τουρκία. Αθήναι 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Ανδρ. Ξυγγόπουλου, Τα μνημεία των Σερβίων. Αθήναι 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Τούρκικα έγγραφα περί Μακεδονικού Αγώνος. Επιμέλεια Ι. Κ. Βασραβέλλη. Θεσσαλονίκη 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Geoffrey Chandler, The Divided Land. London 1959 υπό Βασ. Λαούρδα

Nic. P. Andriotis, The Confederate State of Skopje and its language. Athens 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Απ. Ε. Βακαλοπούλου, Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί Τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Γ. Ι. Θεοχαρίδου, Σύντομος ιστορία του Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Χριστοφόρου Νάλτσα, Ο Μακεδονικός Αγών εις την Δυτικήν Μακεδονίαν. Θεσσαλονίκη 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Γεωργίου Σπ. Πάλλα και Παναγιώτου Φιλ. Ζιώτα, Ο καπετάν Άγρας και ο Μίγκας (ιστορικόν δράμα και αφήγημα). Έδεσσα 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Γ. Α. Μαραβελέα, Παύλος Μελάς. Θεσσαλονίκη 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Θεοδ. Γρηγ. Κανελοπούλου, Καπετάν Άγρας, Τέλλος Αγαπητός εθνομάρτυρας (1880-1907) Αθήναι 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Απ. Κ. Γκισδραβίδη, Το Μελένικον. Αρχαιολογική και ιστορική μελέτη. Θεσσαλονίκη 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Μηνά Εμμ. Μαλούτα, Τα Σέρβια. Ιστορική και λαογραφική επισκόπησις. Θεσσαλονίκη 1956 υπό Βασ. Λαούρδα

Μιχαήλ Θ. Λάσκαρι, Το Ανατολικόν Ζήτημα. Τομ. Α’. τευχ. Β’ (μέχρι του 1878). Θεσσαλονίκη 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Γ. Μόδη, Μκεδονικές ιστορίες (τεύχη 2). Αθήναι 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Sydney Loch, The Holy Mountain. London 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Emmanuel Amand de Mendieta, Le mont Athos. La presqile de Caloyers. Desolee de Brouwer 1955 υπό Βασ. Λαούρδα

Bιβλιοθήκη της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. 1. Ιωάννου Αναγνώστου, Διήγησις περί της τελευταίας αλώσεως της Θεσσαλονίκης. Μονωδία επί τη αλώσει της Θεσσαλονίκης. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια Γιάννη Τσάρα. Θεσσαλονίκς 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Robert Lee Wolff, The Balkans in our Times. Harvard University Press 1956 υπό Βασ. Λαούρδα

Osteuropa Hadbuch, Jugoslavien. Herausgegeben von Werner Markert. Brelrau- Verlag 1954 υπό Βασ. Λαούρδα

L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453. New York 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

B. P. Papadakis, Histoire diplomatique de la question Nord – Epirote (1912-1957). Αθήναι 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Αθανασίου Σουλιώτη- Νικολαίδη, Ο Μκεδονικός Αγών, Η « Οργάνωσις Θεσσαλονίκης» 1906-1908 Θεσσαλονίκη 1959 υπό Βασ. Λαούρδα
Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα. 1. Γερμανού Καραβαγγέλη Ο Μακεδονικός Αγών (Απομνημονεύματα). Θεσσαλονίκη 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Ο Μακεδονικός Αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 1907. Εκθέσεις του Προξένου Σακτούρη υπό Π. Πέννα και Βασιλείου Λαούρδα. Αθήναι 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Albania . Stavro Skendi editor. New York 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Yogoslavia, by Robert F. Byrnes. New York 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Polychonis K. Enepekides, Griechische Handelsgesellschaften und Kaufleutein Wien aus dem Jahre 1766. Θεσσαλονίκη 195 9 υπό Βασ. Λαούρδα

Αντωνίου Λ. Αδαμόπουλου, Η γεωργοοικονομική εξέλιξη του νομού Φλωρίνης. Θεσσαλονίκη 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Μιχαήλ Αθ. Καλινδέρη, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης επί Τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Δημητρίου Ι. Λαζαρίδη, Η Θάσος. Θεσσαλονίκη 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Jozo Tomasevich, Peasants, politics and economic change in Yogoslavia Stanford University Press 1954 υπό Βασ. Λαούρδα

Tyrki docymenti zu Makedonckata istorijia 1827- 1839 Ckopje 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Joel Martin Halpern, A Serbian village. Columbia University Press. New York 1958 υπό Βασ. Λαούρδα

Ιωακείμ Μαρτινιανού, Η Μοσχόπολις, 1330- 1930. Επιμέλεια Στίλπωμος Π. Κυριακίδου. Θεσσαλονίκη 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Romania , Stephen Fischer Galati editor.1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Djoko Slijepcevic, The Macedonian Question. Chicago 1959 υπό Βασ. Λαούρδα

Peter Hammond, The Waters of Marah. The present state of the Greek church. London 1956 υπό Βασ. Λαούρδα

Bulgaria , L. A. Dellin editor. New York 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Myrrha Lot-Borodine, Nicolas Cbasilas. Editions de Orante 1958 υπό Βασ . Λαούρδα Monica Krippner, Beyond Athens. London 1957 υπό Βασ. Λαούρδα

Monuments of Thessalonikiυπό Βασ. Λαούρδα

Franz Babinger, Sultanische Urkunden zur Geschichte des osmanischen Wirtschaft und Staatsvewaltung. Munchen 1956 υπό Στ. Π. Κυριακίδου

Franz Babinger, Die Aufzeichnungen des Genuesen Iacobo de Promontorio de Campis uber den Osmanenstaat um1475 . Munchen 1956 υπό Στ. Π. Κυριακίδου

Andre Guillou, Les archives de Saint- Jean-Prodrome sur le mont Menecee. Paris 1955 υπό Στ. Π. Κυριακίδου

Franz Babinger, Maometto il Conquistatore et il suo tempo. Guilo Einaudi editore 1957 υπό Στ. Π. Κυριακίδου

Χαριλάου Γεωργ. Τσέκου, Ιστορία του Ασβεστοχωρίου. Θεσσαλονίκη 1957 υπό Στ. Π. Κυριακίδου

Charlis Diehl, Byzantium : Greatness and Decline. Transl. from the Frenc by Naomi Walford. With Introduction and Bibliography by Peter Charanis. Rutgers University Press 1957 υπό Στ. Π. Κυριακίδου

Βασιλείου Λαούρδα, Ο Μακεδονικός Αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 1907 (Εκθέσεις του Προξένου Σακτούρη). Εισαγωγή υπό Πέτρου Πέννα. ΑΘHΝΑΙ 1958 υπό Στ. Π. Κυριακίδου

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
5.428 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά