02oς τ. Β΄, Θεσσαλονίκη 1953, 8ο, σελ. η΄+ 856 + 30 πίνακες

τ. Β΄,    Θεσσαλονίκη 1953, 8ο, σελ. η΄+ 856 + 30 πίνακες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσσαλονικέων παλαιαί κοινοτικαί διενέξεις υπό † Μαν. Ι. Γεδεών

Ιωσήφ ο Στουδίτης αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης υπό † Σωφρονίου Ευστρατιάδου

Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας Α. Αρχείον Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης υπό Ιωανν. Κ. Βασδραβέλλη

Για τα τείχη της Ολύνθου υπό Μαν. Ανδρονίκου

Ανάγλυφον του οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη υπό Α. Ξυγγοπούλου

Χριστιανικά κιονόκρανα με ανεμιζόμενα φύλλα υπό Σ. Πελεκανίδη

Πού έκειτο η αρχαία πόλις Ελίμεια υπό Δ. Κανατσούλη

Τα δραματικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης κατά το Μάιο 1876 και οι επιδράσεις τους στο Ανατολικό ζήτημα υπό Απ. Ε. Βακαλοπούλου

Άρτεμις Οπιταΐς εξ επιγραφής της Νεαπόλεως υπό Δημ. Ι. Λαζαρίδου

Το Σιατιστινό ιδίωμα υπό Αγαπητού Γ. Τσοπανάκη

Η τεκνοποιΐα εν Βογατσικώ υπό Αλεξ. Λέτσα

Σιατιστινά υπό Γιάννη Αργ. Τόζη

Βυζαντιναί μελέται VII. Ο Μομτσίλος και το κράτος του υπό Στ. Π. Κυριακίδου

Σύμμεικτα Μακεδονικά εκ Ρουμλουκίου υπό Θ. Παπαθανασίου

Λαογραφικά από τον Αυγερινό υπό Ευαγγελίας Παπαστεργίου

Περί των κιβωρίων των ναών του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινουπόλεως υπό Ναυσικάς Θεοτοκά

Ιστορικαί τινες πληροφορίαι περί της ενταύθα Ορθοδόξου Ελληνικής κοινότητος από της εμφανίσεως του βουλγαρικού ζητήματος και εντεύθεν υπό † Θεοδωρήτου Νευροκοπίου.
[πρόσθετοι πληροφορίαι υπό Στ. Π. Κυριακίδου]

Τραγούδια Βαλλαχάδων υπό Κωνστ. Τσούρκα – Στ. Π. Κυριακίδου

Περί την Αχειροποίητον Θεσσαλονίκης υπό Α. Ξυγγοπούλου

Περί των τάφων της Τρεμπένιστας και περί των κατά την Λυχνιδόν λαών υπό Αντ. Κεραμοπούλλου

Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εγκώμιον εις τον Άγιον Δημάτυριον υπό Βασιλείου Λαούρδα

Η Θεσσαλονίκη κατά τας αρχάς της Ελληνικής Επαναστάσεως υπό Γεωργίου Χρ. Σούλη

Χρονικά αρχαιολογικά. Ανασκαφαί, έρευναι και τυχαία ευρήματα εν Μακεδονία και Θράκη κατά τα έτη 1940-1950 υπό Χαραλ. Μακαρόνα


ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

Διάφορα έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας υπό Στ. Π. Κυριακίδου

Ζακυνθιναί μυθικαί διηγήσεις περί Μεγάλου Αλεξάνδρου υπό Διον Μινώτου
[Σημειώσεις επί των ανωτέρω υπό Στ. Π. Κυριακίδου]

 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Paul Lemerle, Philipes et la Macedoine orientale a l’ epoque chretienne et byzantine υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

Paul Lemerle, Aktes de Kutlumus. Edition diplomatique υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

Fr. Dogler, Mo nchssland Athos υπό Στ Π. Κυριακίδου.

Fr. Dogler, Aus den Schatzkammern des Heligen Berges υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

Fr. Dogler, Sechs byzantinische Praktika des 14. Jahrhunderts fur das Athoskloster Iberon υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

Fr. Dogler, Ein Fall slavischer Einschiedlung im Hiterlande von Thesallonike im10. Jahrhundert υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

Fr. Dogler, Zwei byzantinische Reiterheroen erobern die Festung Melnik υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

A. Vasiliev, An edicte of the emperor Justinian II September 688 υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

A. Vasiliev, L’ entree triomfale de l’empereur Justinien II Thessalonique en 688 υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

Κωνστ. Δ. Μέρτζου, Μνημεία μακεδονικής ιστορίας υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

Αθ. Ι. Χρυσοχόου, η Κατοχή εν Μακεδονία υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

Εμ. Θ. Γρηγορίου, Το βουλγαρικόν όργιον αίματος εις την Δυτικήν Μακεδονίαν (1941 – 1944) υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

Σωκρ. Κουγέα, Η υπό τους Μακεδόνας ένωσις των αρχαίων Ελλήνων και ο καταστατικός αυτής χάρτης υπό Στ. Π. Κυριακίδου.

Α. Ξυγγοπούλου, Συμβολαί εις την τοπογραφίαν της βυζαντινής Θεσσαλονίκης υπό Απ. Βακαλοπούλου.

Ι. Κ. Βασδραβέλλη, ιστορικόν αρχείον Βέροιας. Εκλογαί υπό Απ Βακαλοπούλου.

Ι. Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας 1796 – 1832. Έκδ. Β΄ υπό Απ. Βακαλοπούλου.

Ι. Παπασταύρου, Οι αρχαίοι Μακεδόνες ως συντελεσταί της εθνικής των Ελλήνων ενώσεως υπό Απ Βακαλοπούλου.

Ι. Παπασταύρου, Συμβολή της βορείου Ελλάδος εις τον αρχαίον ελληνικόν πολιτισμόν υπό Απ. Βακαλοπούλου.

Δημ. Κακκάβου, Η Μακεδονία κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν και τα εθνικά ημών δίκαια υπό Απ Βακαλοπούλου.

Γ. Χ. Μόδη, Μακεδονικός αγών και Μακεδόνες αρχηγοί υπό Απ. Βακαλοπούλου.

Στιλπ. Π. Κυριακίδου, Τα βόρεια εθνολογικά όρια του Ελληνισμού υπό Απ. Βακαλοπούλου.

Στιλπ. Π. Κυριακίδου, Βούλγαροι και Σλάβοι εις την ελληνικήν ιστορίαν υπό Απ. Βακαλοπούλου.

Αντ. Σ. Τούσα, Η βουλγαρική δολιότης και οι ανθελληνικοί διωγμοί εν τη Ανατολική Ρωμυλία (1900 – 1906) υπό Απ. Βακαλοπούλου.

Φιλ. Δραγούμη, Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα (1945 – 1948) υπό Απ. Βακαλοπούλου.

Αθ. Ι. Χρυσοχόου, Οι βόρειες επαρχίες της Ελλάδος και οι βουλγαρικές βλέψεις υπό Απ. Βακαλοπούλου.

Αθ. Ι. Χρυσοχόου, Οι Βλάχοι της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου Αθ. Ι. Χρυσοχόου.

Ν. Κ. Λιούμπα, Η αναγκαία διαρρύθμισης των ελληνικών συνόρων υπό Γ. Τ. Κόλια.

Ιω. Κ. Βογιατζίδου, Τα προς βορράν σύνορα του Ελληνισμού υπό Γ. Τ. Κόλια.

Χρ. Α. Νάλτσα, τα ελληνοσλαυϊκά σύνορα υπό Γ. Τ. Κόλια.

Ιω. Κ. Βασδραβέλλη, Η Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας υπό Γ. Τ. Κόλια.

Ιω. Κ. Βασδραβέλλη, Αρματολοί και κλέφτες εις την Μακεδονίαν υπό Γ. Τ. Κόλια.

Ιω. Κ. Βασδραβέλλη, Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας Α΄. Αρχείον Θεσσαλονίκης (1695 – 1912). Επιμέλεια Ι. Θ. Δημαρά υπό Γ. Τ. Κόλια.
Κ. Δ. Ρακτιβάν, ΄Εγγραφα και σημειώσεις εκ της πρώτης διοικήσεως της Μακεδονίας (1912 – 1913) Επιμέλεια Ι. Θ. Δημαρά υπό Γ. Τ. Κόλια.
Κ. Αμάντου, Ο μακεδονικός Ελληνισμός κατά το τέλος του Μεσαίωνος και την παλαιοτέραν Τουρκοκρατίαν μέχρι του δεκάτου ογδόου αιώνος υπό Λίνου Πολίτου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ υπό Στ. Π. Κυριακίδου

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
6.370 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά