14ος τ. ΙΔ΄, Θεσσαλονίκη 1974, 8ο, σελ. ζ΄+ 375 + 134 πίνακες

τ. ΙΔ΄, Θεσσαλονίκη 1974, 8ο, σελ. ζ΄+ 375 + 134 πίνακες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – CONTENTS

A. N. DAMASKINIDÈS, Réflexions sur l  essor commercial et industriel de Thessalonique, effectué depuis le XVIII siècle jusqu  à nos jours

ΧΑΡΑΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Οι ΄Ελληνες της Ρέσνης κατά τας αρχάς του 20ού αιώνος. Συμβολή εις την δημογραφικήν και οικονομικήν δομήν της Πελαγονικής κωμοπόλεως

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘ. ΓΛΑΒΙΝΑ, Ο εκ Καστορίας νεομάρτυς Ιάκωβος († 1η Νοεμβρίου 1519)

ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΑ, Εκλογές για μουχταροδημογεροντία στο Μπλάτσι της Κοζάνης (1888)

ΚΩΝΣΤ. ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Οι περιπέτειες ενός Μακεδόνα αποδήμου μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821-1829

ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η συμβολή της επισκοπής Πέτρας εις τα εθνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα του Ελληνισμού της περιοχής Ολύμπου (1890-1896)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΧΙΟΝΙΔΗ, ΄Εγγραφα της ιστορίας της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατίαν. Α΄. Συλλογή πρώτη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗ, Το οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας από τα αρχαϊκά χρόνια ως τη ρωμαϊκή κατάκτηση

ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΙΟΝΗ, Ανέκδοτα έγγραφα της Θάσου αναφερόμενα στο έθιμο του «παλληκαριάτικου» και «κοριτσιάτικου»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Το Ελληνορουμανικόν Σύμφωνον της 21 Μαρτίου 1928

ΑΙΚ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝ. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ, Εκ της αρχαίας Βεροίας

ΔΗΜ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ, Από την ιδιωτικήν ζωήν ανθρώπων του λαού εις την αρχαίαν Μακεδονίαν

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, Σχέδια της Θάλειας Φλωρά-Καραβία από τον πόλεμο του 1912-13 (συλλογή Γ΄ Σώματος Στρατού)

ΦΩΤΙΟΥ Μ. ΠΕΤΣΑ, Χρονικά Αρχαιολογικά 1968-1970

ΠΙΝΑΚΕΣ (α)

ΠΙΝΑΚΕΣ (β)


ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΦΩΤΙΟΥ Μ. ΠΕΤΣΑ, «Θραξ ιππεύς», «πρωτοβούλγαροι» και παράδειγμα προς αποφυγήν

ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ, Μία σλαβική επιγραφή της Μακεδονίας και τα διδάγματά της

ΧΑΡΑΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Η θεμελίωσις του πρώτου καθολικού ναού της Θεσσαλονίκης

ÖDÖN FÜVES, Büchernachlass von Dimitrios N. Darvaris für die griechischen Schulen in Ungarn

ÖDÖN FÜVES, Demeter Cantemir et les grecs de Hongrie

L. TARDY – ÖDÖN FÜVES, Die «Grosse Idee» im Tagebuch eines Griechen in Kecskemét

ΙΩ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Και πάλι για τον Ιωάννη Κωττούνιο

ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Μακεδονικά στο βιβλίο του Δημοσίου Μνήμονος Σκοπέλου, του έτους 1831

Ι. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Περί Ελλήνων πειρατών

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Les Illyriens et la genèse des Albanais, Πρακτικά της Συνόδου, από 3-4 Μαρτίου 1969, του Ινστιτούτου Ιστορίας και Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου των Τιράνων, Τίρανα 1971, υπό Φ. Μ. Πέτσα

D. MANO ZISI και Lj. B. POPOVIC, Novi Pazar, Illirsko Grcki Nalaz, 1840-1969, Beograd, υπό Φ. Μ. Πέτσα

JAN BOUZEK, Graeco-macedonian Bronzes, Analysis and Chronology, Πανεπιστήμιο Καρόλου της Πράγας 1974, υπό Φ. Μ. Πέτσα

RAYMOND V. SCHODER, Ancient Greece from the Air, London 1974, υπό Φ. Μ. Πέτσα

R. A. CROSSLAND – ANN BIRCALL, Bronze Agr Migrations in the Aegean, Noyes Press 1974, υπό Φ. Μ. Πέτσα

ΚΩΝΣΤ. Ε. ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Αιανή (ιστορία, τοπογραφία, αρχαιολογία), Θεσσαλονίκη 1974, υπό Δ. Κανατσούλη

Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Λεξιλογικές ιδιομορφίες της νεοελληνικής γλώσσας στη Δυτική Μακεδονία. Υλικό για διαλεκτολογικό λεξικό (ρωσιστί), Τασκένδη 1974, υπό Χ. Π. Συμεωνίδη

Ε. ΚΩΦΟΥ, Η Μακεδονία στην γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία, Θεσσαλονίκη 1974, υπό Αθαν. Α. Αγγελοπούλου

ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Αρματολοί και Κλέφτες εις την Μακεδονίαν, β΄ έκδοσις, Θεσσαλονίκη 1970

ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ, αρχιμανδρίτου, Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές, υπό Κωνστ. Κ. Παπουλίδη


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
3.264 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά