13ος τ. ΙΓ΄, Θεσσαλονίκη 1973, 8ο, σελ. η΄+ 522 + 4 πίνακες

τ. ΙΓ΄, Θεσσαλονίκη 1973, 8ο, σελ. η΄+ 522 + 4 πίνακες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – CONTENTS

Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ, Οι μακεδονιάρχαι του Κοινού των Μακεδόνων και η κοινωνική θέσις αυτών εις τας μακεδονικάς πόλεις

ΠΕΤΡΟΥ ΣΚΟΥΦΑΚΗ, Ο Μ. Αλέξανδρος κατά τον Αριανόν

ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Αναθηματικό ανάγλυφο από την Ποτείδαια

AΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΘΕΜΙΔΗ, Στρατιωτικαί ακαδημίαι εν Μακεοδνία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερον

Α. Ε. ΧΟΥΣΕΪΝ, Οι ιθαγενείς Αιγύπτιοι και ο εξελληνισμός των κατά τους παπύρους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΛΑΒΙΝΑ, Μακάριος Παπαγεωργόπουλος ο από Κορίνθου μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1465; – 12 Απριλίου 1546)

OTTO MEINARDUS, The Beardless Patriarch: St. Germanos

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ, ΄Ενας απόστολος της Φιλικής Εταιρείας, ο Ιωάσαφ Βυζάντιος (1773-1845), και η προεπαναστατική του δράση

ΜΑΡΚΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ, Συμπληρωματικές ειδήσεις για τον διάκονο Καλλίνικο Μάνιο από τη Βέροια

ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ, Τα γεγονότα του 1821 στη Βόρεια Μολδαβία. Γεωργάκης Ολύμπιος και Ιωάννης Φαρμάκης

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Νεώτερες ειδήσεις για τον Ιωάννη Κωττούνιο (1572-1657)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Ανέκδοτα φιρμάνια αφορώντα εις τα εν τη Χερσονήσω Κασσάνδρας και αλλαχού της Χαλκιδικής ευρισκόμενα μετόχια

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Τραγικαί σελίδες της ιστορίας της Μακεδονίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιον πόλεμον. Εγκατάστασις ελέω Γερμανών βουλγαρικού στρατού εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν

CONSTANTINOS VACALOPOULOS, Incidents survenus à la frontière de la Macédoine grecque et la question grecque (21 janvier 1946 – 21 octobre 1947)

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Βλάχικη γυναικεία φορεσιά από το Χιονοχώρι Σερρών

ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Τοπωνύμια Σελιού Βεροίας

ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ, Η λιγόχρονη Μητρόπολη Δεσκάτης (1882-1896)

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, Μία προσωπογραφία του ζωγράφου Γεωργίου Βαρούχα. Ο «Κ. Δόσιος» της Βιβλιοθήκης Κοζάνης

ΑΝΔΡΕΑ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Μία τοιχογραφία της Αναλήψεως εκ Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ÖDÖN FÜVES, Remarques complémentaires à la nouvelle édition de l oeuvre intitulée «Nea Hellas» de Georgios Zaviras

ÖDÖN FÜVES, Ελληνικό Διδασκαλείον μεταξύ 1812-1820 εις Πέστην

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Συμπληρωματικά περί Μακεδόνων κλεφτών και αρματολών Συμπληρωματικά περί Μακεδόνων κλεφτών και αρματολών

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΥ, Για μερικούς αγνώστους Σιατιστινούς αποδήμους στο Βελιγράδι κατά τα έτη 1826 και 1845

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Ο ανέκδοτος Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου Πελαγονίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΧΡΙΣΤ. ΝΑΛΤΣΑ, Φίλιππος Β΄ ο Μακεδών, ο ενωτής των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 1970, υπό Δ. Κανατσούλη

ΜΑΞΙΜΟΥ, μητροπολίτου Σάρδεων, Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, Θεσσαλονίκη 1972, υπό Κωνστ. Α. Βαβούσκου

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, Η ιστορία της Φιλιππουπόλεως κατά την Βυζαντινήν περίοδον, Θεσσαλονίκη 1972, υπό Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

MILAN VASIC, Οι αρματολοί εις τας Γιουγκοσλαβικάς χώρας, Σεράγεβο 1967, υπό Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη

Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατίαν, Θεσσαλονίκη 1972, υπό Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΒΙΡΑ, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, Ανατύπωσις α΄ εκδόσεως. Επιμέλεια-Εισαγωγή-Ευρετήριον Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, ΑΘήναι 1972, Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή

ΚΩΝΣΤ. ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Τρία ανέκδοτα ιστορικά δοκίμια του Φιλικού Γεωργίου Λασσάνη, Θεσσαλονίκη 1973, υπό Γεωργίου Χ. Χιονίδη

Γ. ΣΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Εκκλησία και επαναστατικά κινήματα στην Κοζάνη, Θεσσαλονίκη 1973, υπό Γεωργίου Χ. Χιονίδη

ΑΘΑΝ. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αι ξέναι προπαγάνδαι εις την επαρχίαν Πολυανής κατά την περίοδον 1870-1912, Θεσσαλονίκη 1973, υπό Αθ. Ε. Καραθανάση

N. G. L. HAMMOND, A history of Macedonia, v. I, Oxford 1972, υπό Φωτίου Μ. Πέτσα

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ Πατριάρχης Αλεξανδρείας, υπό Χαραλ. Κ. Παπαστάθη

ΙΩΣΗΦ ΝΕΧΑΜΑ, υπό Χαραλ. Κ. Παπαστάθη

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
3.081 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά