12oς τ. ΙΒ΄, (εις μνήμην Γ. Θεμελή και Χαρ. Λέκα), Θεσσαλονίκη 1972, 8ο, σελ. κ΄ + 586

τ. ΙΒ΄, (εις μνήμην Γ. Θεμελή και Χαρ. Λέκα), Θεσσαλονίκη 1972,  8ο, σελ. κ΄ + 586   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γεώργιος Θεμελής υπό Χαραλάμπους Φραγκίστα

Χαράλαμπος Λέκας υπό Κωνσταντίνου Αναστ. Βαβούσκου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΛΥΠΟΥΡΛΗ, Μερικές αρχαίες διηγήσεις για τον Αριστοτέλη

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ, Ο τελευταίος Αρχιεπίσκοπος Αχριδών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΧΙΟΝΙΔΗ, Οι εις τα μητρώα των αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες

Ι. Π. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ, Προσθήκαι και διορθώσεις εις εκδεδομένας επιγραφάς εκ Βεροίας. Μέρος Β΄

†Προηγ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Βατοπαιδινού, Χρονικόν περί της ιεράς και σεβασμίας Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου ΄Ορους (προλεγόμενα υπό Γεωργίου Στογιόγλου)

ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ, Τα νεοελληνικά επώνυμα στη Δεσκάτη

ΑΧΙΛΛΕΩΣ Σ. ΑΝΘΕΜΙΔΗ, Διακρατικαί συνθήκαι των αρχαίων Μακεδόνων

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ, Ο νέος μακεδονικός τάφος της Βεργίνας

CONSTANTIN A. VACALOPOULOS, Contribution à l’histoire de la colonie européenne de Thessalonique vers la fin du XVIII siècle

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ, Αι εορταστικαί επιγραφαί των ψηφιδωτών του τρούλλου του Αγ. Γεωργίου (Rotonda) Θεσσαλονίκης

MICKAEL VICKERS, Further Observations on the Chronologie of the Walls of Thessaloniki

ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΜΗΛΙΑΤΖΙΔΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ, Οι καμπάνες της Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες για τους τεχνίτες και την τέχνη τους

ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΑ, Το Συνοδικό της Θεσσαλονίκης και ο διάδοχος του αρχιεπισκόπου Γρηγορίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘ. ΓΛΑΒΙΝΑ, Θεωνάς Α΄ από ηγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Δύο ανέκδοτα τουρκικά έγγραφα προερχόμενα εκ των μονών του Αγίου ΄Ορους Λαύρας και Βατοπεδίου

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Φωτοτύπησις και επανέκδοσις δύο τουρκικών εγγράφων εκ Βεροίας αναφερομένων εις την Επανάστασιν του 1821

ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ, Συμβολή εις την ετυμολογίαν του ονόματος του χωρίου Νικήτη της Χαλκιδικής

ΝΙΚΟΥ Β. ΚΟΣΜΑ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά

ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, Παιδικά παραδοσιακά παιχνίδια από τη Χρυσή Καστοριάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΠΑΛΗ, Τα χωριά ΄Ανω και Κάτω Μπεάλα. Η λιμνολεκάνη Στρούγας-Αχρίδος
 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

Χ. Π. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Επανομή (προσθήκη)

ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΑΖΑΡΑ, Επανομή (συμπληρωματικά στην ετυμολογία του Χ. Π. Συμεωνίδη)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΔΕΛΙΑΛΗ, Εγκύκλιος Ευγενίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1821

ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Πληροφορίες για τα ελληνικά σχολεία της Μακεδονίας στα χρόνια της τουρκοκρατίας

ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Ανέκδοτα έγγραφα περί του Μακεδονικού Αγώνος αφορώντα κυρίως εις τους ΄Ελληνας οπλαρχηγούς των Κορεστίων Νταλίπην και Κύρου

ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Πληροφορίες για παλαιούς αποφοίτους του Γυμνασίου Τσοτυλίου που εξελίχθησαν σε λαμπρούς επιστήμονας και διέπρεψαν στην κοινωνία

ΧΑΡΑΛ. Π. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Το έντυπο «Καλλικέλαδος Αηδών» της Θεσσαλονίκης

J. K. BEGUNOV, Κύριλλος ο Φιλόσοφος εις τας εικόνας παλαιοπίστου εικονογράφου

 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

MICHAEL ZAHRNT, Olynth und die Chalkidier, Untersuchungen zur Stadtbildung auf der Chalkidischen Halbinsel im 5. und 4. Janrhundert v. Chr. Vestigia, Beiträge zur alten Geschichte, München 1971, υπό Δ. Κανατσούλη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΔΡΑΚΑ, Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του Θεού ΄Αμμωνος-Διός, υπό Δ. Κανατσούλη

Ι. Π. ΜΑΜΑΛΑΚΗ, Το ΄Αγιον ΄Ορος (΄Αθως) διά μέσου των αιώνων, Θεσσαλονίκη 1971, υπό Αντωνίου-Αιμιλίου Ταχιάου

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΩΦ, Περίδοξος κλεφτουριά της Μακεδονίας. Βιογραφίαι 28 κλεφταρματολών της. Εισαγωγή, μετά καταλόγου των ανεκδότων έργων του Πετρώφ, προσθήκαι και επιμέλειαι Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Θεσσαλονίκη 1972, υπό Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή

Ι. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Ο φιλικός και αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Η ηρωϊκή άμυνα στη Μολδαβία, Θεσσαλονίκη 1972, υπό Γεωργίου Χ. Χιονίδη

JOHN VASDRAVELLIS, Piracy on the Macedonian Coast during the Rule of the Turks, Θεσσαλονίκη 1970, υπό Ελευθερίας Ι. Νικολαΐδου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μ. ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Οι Καρατασαίοι – Α΄ Ο Γέρο-Καρατάσος, Βέροια 1971, υπό Ελευθερίας Ι. Νικολαΐδου

BISTRA CVETKOVA, Hajdustvoto v Balgarskite zemi prez 15-18 vek, Σόφια 1971, υπό Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη

A. I. IVANOV, Literaturnoe nasledie Maksima Greka. Harakteristika, atribucii, bibliografija, Leningrad 1969, υπό Κωνσταντίνου Κ. Παπουλίδη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗ, Η Κοινότης του Αγίου Πνεύματος Σερρών επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1971, υπό Δεσπ. Γιαραλή-Παπαδοπούλου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗ, Συμβολή εις την ιστορίαν της Κοινότητος Εμμανουήλ Παππά, υπό Γεωργίου Π. Παπαγεωργίου
Istorija na Makedonskiot Narod, τόμ. Α΄, Scopje 1969, υπό Δημητρίου Κ. Σαμσάρη

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
3.525 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά