10oς τ. Ι΄, Θεσσαλονίκη 1970, 8ο, σελ. η΄+ 351

τ. Ι΄,  Θεσσαλονίκη 1970, 8ο, σελ. η΄+ 351

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Έστι εκ της Πρασιάδος λίμνης σύντομος κάρτα ες την Μακεδονίην (Ηροδ. V, 17)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, Η συγγένεια του βιβλίου «Αόρατος Πόλεμος» του Νικοδήμου Αγιορείτη με το «Combattimento Spirituale» του Lorenzo Scupoli

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤ. ΝΟΤΑΡΗ, Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 1903 με βάσι έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΧΙΟΝΙΔΗ, Τρεις Κανονισμοί της Ελληνικής Κοινότητος της Βεροίας κατά τα τέλη της τουρκοκρατίας

ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΑΖΑΡΑ, Η κτητορική επιγραφή του μετοχιού της Αγίας Αναστασίας στα Κριτζιανά Επανομής

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΄Εγγραφα του Αρχείου Καποδίστρια αναφερόμενα στην ιστορία του Αγίου ΄Ορους κατά την Επανάσταση του 1821

IRÉNÉE DOENS – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Νομική Βιβλιογραφία Αγίου ΄Ορους (1912-1969)

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑ, Ανέκδοτον εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ

ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ, Διάφορα έγγραφα αφορώντα εις την νεωτέραν ιστορίαν της Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Το επισκοπικόν ζήτημα της επαρχίας Δεβρών και Βελισσού


ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΦΩΤΙΟΥ Μ. ΠΕΤΣΑ, Επί παρατηρήσεων εις επίγραμμα εξ Εδέσσης

ÖDÖN FÜVES, L’Hospice grec pour les indigents de Pest

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, Σύμμεικτα περί της «Φιλοκαλίας» και του «Ευεργετηνού»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. ΓΥΙΟΚΑ, ΄Ελεγχος κριτικής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠ. ΤΣΑΦΑΡΑ, ΄Ενα ανέκδοτο ποίημα του Γερμανού Καραβαγγέλη

ΦΩΤΙΟΥ Μ. ΠΕΤΣΑ, Διόρθωσις και προσθήκη
 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΧΙΟΝΙΔΗ, Ιστορία της Βεροίας (της πόλεως και της περιοχής). Τόμος Β΄ (Βυζαντινοί χρόνοι). Σελ. η΄ + 200. Πίνακες 4. Εικόνες 5. Χάρται 2. Θεσσαλονίκη 1970. (Τύποις Ν. Νικολαΐδη. Θεσσαλονίκη), υπό Γ. Ι. Θεοχαρίδη

ΠΑΥΛΟΥ ΤΣΑΜΗ, Ιερή Γη, Α΄ Βραβείον διηγήματος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ΄Εκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αριθ. 6, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 390, υπό Κωνσταντίνου Αν. Βαβούσκου

V.J. GROCYL, Reformi v Dounajskih Knjazestvah i Rossja (20-30 Godi XIX Veka), (Αι μεταρρυθμίσεις εις τας Παραδουναβίους Ηγεμονίας και η Ρωσία κατά τα έτη 20 – 30 του 19ου αιώνος), Μόσχα (έκδ. «Επιστήμη») 1966, σελ. 406 υπό Ι. Κ. Βασδραβέλλη

Ν. Π. ΔΕΛΙΑΛΗ, τ. Εφόρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Διαθήκαι ευεργετών της πόλεως Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σελ. η΄+55+35 πίνακες εκτός κειμένου, υπό Γιάννη Τσάρα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΦΟΥ, Η Επανάστασις της Μακεδονίας κατά το 1878. Ανέκδοτα προξενικά έγγραφα μετά συντόμου ιστορικής επίσκοπήσεως (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, αριθ. 104), Θεσσαλονίκη 1969, 8ον, σελ. ιβ΄+372+χάρτης 1, υπό Γεωργίου Ι. Κιουτούτσκα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΑΛΟΚΥΡΗ, Προέλευσις των βυζαντινών μνημείων του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας. Η συμβολή της τέχνης εις την αλήθειαν, Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σελ. 52+41 πίνακες, υπό Θωμά Μ. Προβατάκη

ΧΡΥΣ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΜΗ, Ο ΄Αγιος Νικόλαος ο Ορφανός (΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, αριθ. 118), Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 48+32 πίνακες άσπ.-μαύρ. + VIII πίν. έγχρωμοι, υπό Θωμά Μ. Προβατάκη

STILPON P. KYRIAKIDIS, Two Studies on Modern Greek Folklore (΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, αριθ. 97), Thessaloniki 1968, 8ον, σελ. 132+1 εικών+14 πίνακες, υπό Ελεονώρας Σκουτέρη

CHARALAMBOS PAPASTATHIS, The Statue of the Athonic Russian Cell’s Brotherhood according to the Constitutional Laws of the Mount Athos, Sofia (ανάτυπον από τα Actes du Prémier Congrès International des Études Balkaniques et Sud – Est Européennes, τόμ. IV, Histoire, σελ. 523-528, έκδ. της Association International des Études Balkaniques et Sud – Est Européennes) 1969, 8ον, υπό Κωνσταντίνου Κ. Παπουλίδη

ΑΡΙΣΤ. ΧΡ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Η συμβολή της Δυτικής Μακεδονίας εις τους απελευθερωτικούς αγώνας του ΄Εθνους (από της υποταγής εις τους Τούρκους μέχρι και του 1878) Θεσσαλονίκη 1970 (Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών νομού Κοζάνης), 8ον, σελ. 176, υπό Ν.Α. Κωνσταντινίδη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ, Επανομή, Ιστορία-Λαογραφία, «Χρονικά της Χαλκιδικής», τ. 17-18 (1969), Θεσσαλονίκη, σελ. 208, υπό Ν.Α. Κωνσταντινίδη

JEAN CHARBONNEAUX – ROLAND MARTIN-FRANCOIS VILLARD, Grèce Hellénistique (330-50 avant J.C.), L’univers des Formes, έκδ. Gallimard, Paris 1970, σελ. X+432, υπό Φωτίου Μ. Πέτσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΥΙΟΚΑ, Η συμμαχία του Φιλίππου Ε΄ μετά του Αννίβα κατά της Ρώμης, υπό Δημ. Κανατσούλη

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading ... Loading ...
3.210 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά