01ος τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1940, 8ο, σελ. ιβ΄+ 656 + 1 χάρτης

τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1940, 8ο, σελ. ιβ΄+ 656 + 1 χάρτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Ρωμαίου Κωνσταντίνου, Καθηγητού Πανεπιστημίου, Πού έκειτο η παλαιά Θέρμη

Ξυγγοπούλου Ανδρέου, Καθηγητού Πανεπιστημίου, Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Βοσκοχωρίου

Κεραμοπούλλου Αντωνίου, Ακαδημαϊκού, Καθηγητού Πανεπιστημίου, Η Δυτική Μακεδονία, ο πολιτισμός της και ο Πλούταρχος

Ευστρατιάδου Σωφρονίου, Πρ. Λεοντοπόλεως, Νικόδημος ο Αγιορείτης

Βακαλοπούλου Αποστόλου, Καθηγητού Γυμνασίου, Το Κάστρο του Πλαταμώνα

Βασδραβέλλη Ιωάννου, Τμηματάρχου Ελευθέρας Ζώνης, Η Μακεδονική Λεγεών κατά το 1821

Δελιαλή Νικολάου, Εφόρου Δημ. Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Δύο Πατριαρχικά Σιγίλλια Διονυσίου του Δ΄ και Γρηγορίου του Ε΄

Λέτσα Αλεξάνδρου, Γεωπόνου, Ο Γάμος εν Βογατσικώ

Ανδρονίκου Μανόλη, Τελοιοφοίτου Φιλολογίας, Κτητορική επιγραφή του Αγίου Δημητρίου της Παλατίτσας

Τζιάτζιου Ευαγγέλου, Καθηγητού Γυμνασίου, Η Φιλική Εταιρεία και ο Γεώργιος Λασσάνης

Μακαρόνα Χαραλάμπου, Επιμελητού Αρχαιοτήτων, Ανασκαφή παρά την λίμνην της Δοϊράνης

Τσάρα Γιάννη, Καθηγητού Γυμνασίου , Νικολάου Πατριάρχου Ομιλία εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης

Μυλωνά Γεωργίου, Καθηγητού Πανεπιστημίου εν Saint Louis Αμερικής, Μακεδονία νεολιθική

Οικονόμου Κ .- Α. Σιγάλα, Γαμήλια έθιμα εν Σιατίστη

Σιγάλα Αντωνίου, Καθηγητού Πανεπιστημίου, Πατριαρχικαί πράξεις, φερμάνια και άλλα τινά έγγραφα

Ιωακείμ Ιβηρίτου, Ηγουμένου Μονής Βλατάδων, Ιωάννου Σταυρακίου Λόγος εις τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου

Ορλάνδου Αναστασίου, Καθηγ. Πανεπιστημίου, Η Κινστέρνα της εν Θεσσαλονίκη Μονής των Δώδεκα Αποστόλων

Γεδεών Μανουήλ, Μ. Χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Αγιορειτικά Μετόχια εν Επτανήσω

Βογιατζίδου Ιωάννου, Καθηγητού Πανεπιστημίου, Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Θεσσαλονίκης

Παπάζογλου Αβραάμ, Η Θεσσαλονίκη κατά τον Μάιο του 1821

Ζακυθηνού Διονυσίου, Καθηγητού Πανεπιστημίου, Συμβολαί εις την ιστορίαν των εκκλησιών Αχρίδος και Ιπεκίου

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

1. Χρονικά Αρχαιολογικά υπό Χ. Μακαρόνα

2. Έγγραφα αφορώντα εις την συμμετοχήν των Μοναστηριωτών εις τους αγώνας του 1821 υπό Α. Σ.

3. Κώδιξ Σχολείων Κοινότητος Κλεισούρας υπό Α. Σ.

4. Λαογραφικά από την Κατερίνην υπό Α. Γιαννακογιώργου

5. Ενθυμήσεις. 1. Του 1798- 1816 υπό Ευαγγελίας Χατζηαλεξάνδρου.- 2. Ενθυμήσεις διάφοροι υπό Α. Σ

6. Η πυρκαϊά της Βεροίας του 1864 στη λαϊκή παράδοση υπό Δ. Σμυρλή

7. Κατάλογος των Μακεδόνων Φιλικών υπό Ιωάννου Βασδραβέλλη

8. Σημειώματα. Συμπληρωματικά περί της Οικογενείας Καραγιάννη υπό Ν. Δελιαλή. Ο θρήνος της Σμύρνης υπό Α. Σ. Έτος γεννήσεως του Φιλικού Γ. Λασσάνη υπό Ε. Τζιάτζιου. Επανόρθωσις υπό Α. Σ.

Πέτρος Παπαγεωργίου(† 1914) υπό Α. Λέτσα

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχεία Μακεδονίας σ. 612-615. Δημοτικαί και άλλαι βιβλιοθήκαι εν Μακεδονία σ. 615-621. Αρχαιολογικά μουσεία και συλλογαί εν Μακεδονία σ. 621-623. Διάφορα άλλα ιδρύματα

Τα από της ιδρύσεως της Εταιρείας μέχρι τέλους του 1940 πεπραγμένα.

Καταστατικόν της Εταιρείας. Κανονισμός των Παραρτημάτων της Εταιρείας

ΠΙΝΑΚΕΣ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading ... Loading ...
7.688 Εμφανίσεις Εκτύπωση Άρθρου Εκτύπωση Άρθρου
Κατηγορία : Μακεδονικά